บรกิาร

บรกิารคอนเทนตบ์นมอืถอืหลากหลายประเภททคี่ณุสามารถดาวนโ์หลดไดอ้ยา่งไมจ่ากัด โ ด ย ล กู ค า้ ต อ้ ง ส ม ั ค ร ห ร อื ล ง ท ะ เ บ ยี น เ ป ็ น ส ม า ช กิ จ งึ จ ะ ส า ม า ร ถ เ ข า้ ถ งึ เ น อื ้ ห า ข อ ง บ ร กิ า ร ไ ด ้อตัราคา่บรกิาร

ลกูคา้จะไดร้ับขอ้ความ 7 ขอ้ความตอ่สัปดาห/์ ราคา 6 บาทตอ่ขอ้ความ (ไมร่วมคา่บรกิาร GPRS/3G) และโทรศัพทต์ อ้ งมกี ารเปิดใช้WAP/GPRS/3G้วธิกีารสมคัรบรกิาร

-พมิพ์ C3203 สง่มาที่ 4877032 หรอืวธิกีารอนื่ๆดังทรี่ะบใุนโฆษณาวธิกีารยกเลกิบรกิาร

-พมิพ ์STOPC3203 สง่มาที่ 4877032 หรอืวธิกีารอนื่ๆดังทรี่ะบใุนโฆษณาการประกาศผลและของรางวลั

-ครงั้ที่7วันที่1ก.ค.58โดยวธิกีารสมุ่เลอืกของรางวัลคอื IPhone6จานวน1รางวัล
-ครงั้ที่8วันที่1ต.ค.58โดยวธิกีารสมุ่เลอืกของรางวัลคอื IPhone6Plusจานวน1รางวัล
-ครงั้ที่9วันที่4ม.ค.59โดยวธิกีารสมุ่เลอืกของรางวัลคอื SamsungGalaxyS5จานวน1รางวัล รวมของรางวัลตลอดรายการ จานวน 3 รางวัลรายละเอยีดอนื่ๆ

-ผโู้ชคดจีะตอ้งรับของรางวัลตามทกี่าหนดไว้รางวัลทไี่ดร้ับไมส่ามารถเปลยี่นเป็นเงนิสดหรอืของรางวัลอนื่ได้
-ผโู้ชคดทีไี่ดร้ับรางวัลมลูคา่ 1,000 บาทขนึ้ไป ตอ้งชาระภาษีหัก ณ ทจี่่าย 5% ของมลูคา่ของรางวัลและตอ้งมารับของรางวัลภายใน 30 วันหลังนับแตว่ันทที่ าการประกาสผลรางวัล ตามสถานทที่ จี่ะมกีารแจง้เพมิ่เตมิในภายหลัง
-ขอสงวนสทิ ธใิ์ นการเปลยี่ นแปลงของรางวัลโดยไม่ตอ้ งแจง้ ใหท้ ราบลว่ งหนา้
-บรกิารและของรางวัลนดี้าเนนิการโดยบรษิัทBmobilและไมม่สีว่นเกยี่วขอ้งหรอืไดร้ับการสนับสนุนใดๆจากบรษิัท Apple Inc. และบรษิ ัท Samsung
-สามารถตรวจสอบเงอื่ นไขเพมิ่ เตมิ ไดท้ โี่ ทรศัพทห์ มายเลข 0-2697-9298 หรอื http://www.bmobil.me/TH/